Krishna Janmashtami

यत्पुरषेण हविषा देवा यग्नमतन्वत ।
वसन्तो अस्यासीदाझ्य़म् ग्रीष्म इध्मशशरद्धवि:।।
ब्रम्हाण्डोदर मध्यस्थैस्तिथैश्च रघुनन्दन।
स्नापयिष्याम्यहं भक्त्या त्वं गृहाण जनार्दना।।
।। ॐ श्री बालकृष्णाय नमः।।